E Scales Basic and Modes

E Basic Scales

E Major Scale

 

 

 

E Minor Scale

 

 

 

E Scale Modes

E Ionian Mode (Same as E Major Scale)

 

 

 

E Dorian Mode

 

 

 

E Phrygian Mode

 

 

 

E Lydian Mode

 

 

 

E Mixolydian Mode

 

 

 

E Aeolian Mode (Same as E Minor Scale)

 

 

 

E Locrian Mode