Eb Scales Basic and Modes

Eb Basic Scales

Eb Major Scale

 

 

 

Eb Minor Scale

 

 

 

Eb Scale Modes

Eb Ionian Mode (Same as Eb Major Scale)

 

 

 

Eb Dorian Mode

 

 

 

Eb Phrygian Mode

 

 

 

Eb Lydian Mode

 

 

 

Eb Mixolydian Mode

 

 

 

Eb Aeolian Mode (Same as Eb Minor Scale)

 

 

 

Eb Locrian Mode